• Op 25 mei 2018 is de Europese richtlijn voor de bescherming van persoonsgegevens van kracht geworden. In Nederland is deze wet bekend onder de naam AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming). TEX TOWN TIGERS heeft in het kader van deze wet haar bestaande privacybeleid aangescherpt. Er is een Privacy Policy opgesteld en in dit Privacy Statement leggen we op transparante wijze uit welke personen en instanties, binnen en buiten de TEX TOWN TIGERS-organisatie, betrokken zijn bij de opslag en het verwerken van de persoonsgegevens, die door onze leden, vrijwilligers, donateurs en overige relaties aan ons beschikbaar zijn gesteld.

  De Privacy Policy van TEX TOWN TIGERS is opgesteld naar het model van de Stichting AVG voor Verenigingen. Het doel van deze stichting is verenigingen te ondersteunen bij de invoering van maatregelen, die nodig zijn om aan de AVG te voldoen. Sportkoepels als NOC*NSF en de KNBSB zijn aangesloten bij deze stichting. TEX TOWN TIGERS is via de KNBSB aangesloten. In de Privacy Policy staat beschreven welke persoonsgegevens wij verwerken, met welke doel en hoe de opslag en de beveiliging is geregeld.

  Volgens de AVG hebben alle personen, die wij in onze administratie hebben geregistreerd, het recht op inzage en wijziging van de persoonsgegevens, die zij aan TEX TOWN TIGERS beschikbaar hebben gesteld. Bij TEX TOWN TIGERS kan dat op 1 manier:

  • Via de KNBSB Competitie App.

  Via deze methode komen de door de eigenaar ingevoerde wijzigingen of correcties in de ledenadministratie van TEX TOWN TIGERS terecht. De ledenadministrateur krijgt hiervan een melding. Mochten er bij de ledenadministrateur twijfels zijn over de herkomst van de wijzigingen, dan wordt direct contact opgenomen met de eigenaar van de gegevens.

  TEX TOWN TIGERS doet er binnen haar vermogen alles aan zich aan de wet te houden en de privacy van haar leden, vrijwilligers, donateurs en overige relaties te beschermen. Bescherming van de privacy binnen onze vereniging is ook een vorm van onderling respect. Niemand wil dat zijn persoonsgegevens op straat komen te liggen. TEX TOWN TIGERS vertrouwt er daarom op dat alle leden en vrijwilligers altijd zorgvuldig en integer omgaan met de persoonsgegevens van clubgenoten.

   

  • Hieronder is te lezen hoe wij de bescherming van persoonsgegevens regelen in onze relatie met de KNBSB, welke bedrijven betrokken zijn bij de opslag en verwerking van persoonsgegevens en welke vrijwilligers binnen onze organisatie toegang hebben tot persoonsgegevens

   

   Tex Town Tigers Privacy Policy

 • KNBSB

  Spelende leden en niet-spelende leden (dit zijn functionarissen die de sport zelf niet beoefenen, maar wel direct betrokken zijn bij de sportbeoefening, zoals coaches, teammanagers, bestuursleden en wedstrijdsecretarissen) worden bij inschrijving als lid van TEX TOWN TIGERS automatisch tevens lid van de Koninklijke Baseball en Softball Bond (KNBSB). De aan TEX TOWN TIGERS opgegeven persoonsgegevens van deze zogenoemde bondsleden worden, exclusief de betaalgegevens, automatisch doorgegeven aan de KNBSB. Bondsleden zijn aan de KNBSB contibutie verschuldigd. Deze contributie wordt voor TEX TOWN TIGERS-leden door TEX TOWN TIGERS voldaan.

  De KNBSB heeft een eigen privacybeleid. TEX TOWN TIGERS kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade, die het gevolg is van misbruik of lekken van persoonsgegevens door of via de KNBSB.

  KNBSB Privacy Policy

 • Gegevensverwerking

   

  KNBSB/Sportlink
  De KNBSB en iedere aangesloten vereniging, dus ook TEX TOWN TIGERS, maakt voor de ledenadministratie gebruik van het systeem Sportlink. Alle persoonsgegevens zijn opgeslagen in een door Sportlink beheerde en beveiligde omgeving. De medewerkers van TEX TOWN TIGERS, die daarvoor door het bestuur zijn geautoriseerd, hebben via een beveiligd (gebruikersnaam, wachtwoord en captcha-code) internetportaal toegang tot deze persoonsgegevens.

   Sportlink garandeert middels haar Standaardvoorwaarden voor Verenigingen dat zij alle gangbare maatregelen neemt voor de bescherming van de gegevens. Daarbij moet gedacht worden aan regelmatig updaten van de software, het regelmatig maken van back-ups en het versleutelen van de opgeslagen data. Artikel 9 van deze voorwaarden geldt als een verwerkersovereenkomst in de zin van de AVG.

   E-mail nieuwsbrief
  Voor het opstellen en distribueren van haar nieuwsbrief Tigertje maakt TEX TOWN TIGERS gebruik van de automatiseringsdient MailChimp. Van alle nieuwsbriefabonnees worden roepnaam, achternaam en e-mailadres bij MailChimp opgeslagen.

   Met alle personen, die in onze administratie zijn geregistreerd, heeft TEX TOWN TIGERS een sociale of zakelijke band. In de nieuwsbrief wordt onder meer door het bestuur informatie verstrekt, die relavant is voor de relatie met die personen. Alle leden, vrijwilligers, donateurs en relaties worden daarom bij inschrijving in de TEX TOWN TIGERS-ledenadministratie automatisch ingeschreven als nieuwbriefabonnee. Abonnees, die zich via de website of nieuwsbrief inschrijven, worden niet opgenomen in de ledenadministratie. De persoonsgegevens blijven bij MailChimp opgeslagen, totdat de abonnee zich heeft uitgeschreven.

   Nieuwsbriefabonnees kunnen zich via de nieuwsbrief met de daarvoor aanwezige link uitschrijven. Uitschrijven als nieuwsbriefabonnee betekent niet automatische uitschrijving uit de TEX TOWN TIGERS-ledenadministratie. Omgekeerd wordt bij het uitschrijven uit de TEX TOWN TIGERS-ledenadministratie niet automatisch het abonnement op de nieuwsbrief beëindigd. MailChimp hanteert strikte regels op het gebied van de beveiligng van persoonsgegevens, die zijn vastgelegd in haar Privacy Policy. Deze Privacy Policy geldt als verwerkersovereenkomst in de zin van de AVG.

  Incidentele dienstverleners/verwerkers
  Met name voor het vervaardigen van op naam gesteld drukwerk, zoals bijvoorbeeld ledenpassen of papieren mailings, zal TEX TOWN TIGERS naam en adresgegevens aan dienstverleners beschikbaar stellen. Ter bescherming van deze persoonsgegevens zal TEX TOWN TIGERS met betreffende dienstverleners altijd een verwerkersovereenkomst sluiten. De dienstverleners verplichten zich daarbij de persoonsgegevens niet voor andere doeleinden te zullen gebruiken en deze na uitvoering van de opdracht te vernietigen of weer bij TEX TOWN TIGERS in te leveren.

 • Clubmedia

   

  Onder de 'clubmedia' worden hier verstaan de website www.textowntigers.nl, de officiële facebookpagina, Het instagram-account en de nieuwsbrief 'Tigertje'.

  Het beleid van Tex Town Tigers is dat in de clubmedia geen persoonsgevens worden vermeld, die herleidbaar zijn naar een specifiek lid. Op de teampagina's van de website worden alleen teamfoto's geplaatst. In wedstrijdverslagen worden alleen voornamen gebruikt. Uitzondering op deze regel zijn:

  - De teams die vallen onder de Sectie Topsport. Op de teampagina's van deze teams worden de namen van spelers, coaches en teambegeleiders vermeld.
  - Bestuurs- en commissieleden.

  Bij het vermelden van persoongegevens wordt rekening gehouden met de privacy-instelling van de betreffende persoon. De opties daarbij zijn:

  Afgeschermd: Er worden geen persoonsgegevens getoond.
  Beperkt: Alleen de naam wordt getoond.
  Normaal: Alleen de naam en pasfoto worden getoond.
  Open: Naast naam en eventueel pasfoto, worden ook aanvullende gegevens als e-mailadres en telefoonnummer getoond.

  De privacy-instelling is opgenomen in de ledenadministratie, maar kan alleen door de betrokkene zelf, met behulp van de KNBSB Competitie App, worden gewijzigd. Standaard staat de privacy-instelling op "Afgeschermd".